Nnebedum, Theodora Ngọzị, Pauline Chinasa Nwizu, and Ngọzị Theresa Ọnụọra. 2024. “Ụfọdụ Egwu Alụmalụ Ọdịnala Igbo: Mbụrụ Ndụmọdụ Nye Ndị Na-Aba n’ogo Alụmalụ Maka Mmepe Obodo”. International Journal of Arts, Languages, Linguistics and Literary Studies 13 (1). https://jolls.com.ng/v2/index.php/jolls/article/view/126.